Daily Reading ~ April 24

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

I have heard this said: “Sublime is abiding in love, and the Lord is proof of this because he is seen to abide in love.”

♦♦♦

Tôi đã nghe điều này: “Sự cao cả nằm trong tình thương, và Đức Phật là bằng chứng cho điều này bởi vì Ngài được nhìn thấy là ở trong tình thương.” (Việt Dịch LN)