Daily Reading ~ April 5

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

There are these three unskilled types of thought. What three? Thoughts of self-esteem, thoughts of gains, honors and fame, and thoughts of worrying about other.

♦♦♦

Có ba kiểu suy nghĩ này không có kỹ năng. Ba kiểu suy nghĩ là gì? Suy nghĩ về lòng tự trọng, suy nghĩ về lợi ích, danh dự và danh vọng, và suy nghĩ lo lắng về người khác. (Việt Dịch LN)