Daily Reading ~ April 6

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

These five trades ought not to be practices by a layman. What five? Trade in weapons, trade in human beings, trade in flesh, trade in alcohol, and trade in poisons.

♦♦♦

Năm nghề này không nên được thực hành bởi một giáo dân. Năm nghề này là gì? Buôn bán vũ khí, buôn bán con người, buôn bán xác thịt, buôn bán rượu, và buôn bán chất độc. (Việt Dịch LN)