Daily Reading ~ December 28

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

They who have faith in the Buddha have faith in the best, and for those who have faith in the best the result is the best.

♦♦♦

Họ có đức tin vào Phật là có niềm tin vào điều tốt nhất, và đối với những người có đức tin vào điều tốt nhất thì kết quả là tốt nhất. (Việt Dịch LN)