Daily Reading ~ June 1

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

And what else should be done? You should think: “Our body conduct must be perfectly pure, clear, open, without defect and controlled. But not because of our being pure will we exalt ourselves or disparage others.” This is how you should train yourselves.

♦♦♦

Và những điều gì nên được thực hiện? Bạn nên nghĩ: “Hành vi của chúng ta phải hoàn toàn trong sáng, rõ ràng, cởi mở, không có khiếm khuyết và được kiểm soát. Nhưng không phải vì sự trong sáng mà chúng ta đề cao bản thân hay chê bai người khác ”. Đây là cách bạn nên rèn luyện bản thân. (Việt Dịch LN)