Daily Reading ~ June 7

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

These four who are accomplished in wisdom, disciplined, confident, deeply learned, Dhamma bearers who live in accordance with Dhamma—these four illuminate the Sangha. Which four? A monk, a nun, a layman, and a laywoman.

Whoever is wise and full of faith, deeply learned,

Holding fast to Dhamma and living according to it—

“Light of Sangha” they are called.

The monk well-possessed of virtue,

The nun who is widely learned,

Male and female disciples fully endowed with faith—

It is they who illuminate the Sangha,

“Light of the Sangha” they are called.

♦♦♦

Bốn loại người này được thành tựu về trí tuệ, kỷ luật, tự tin, học hỏi sâu sắc, những người mang Giáo pháp sống phù hợp với Giáo pháp—bốn loại người này chiếu sáng Tăng đoàn. Bốn loại người này là ai? Nhà sư, ni sư, cư sĩ và nữ cư sĩ.

Ai khôn ngoan và đầy lòng tin, học sâu,

Nắm bắt nhanh Giáo pháp và sống theo Giáo pháp đó—

Họ được gọi là “Ánh sáng của Tăng đoàn”.

Nhà sư có đức hạnh,

Ni sư tu học rộng rãi,

Các đệ tử nam và nữ hoàn toàn có đức tin—

Chính họ là người chiếu sáng Tăng đoàn,

Họ được gọi là “Ánh sáng của Tăng đoàn”. (Việt Dịch LN)