Daily Reading ~ March 24

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

These three people are very helpful to others. What three? One through whom one goes for refuge to the Buddha, the Dhamma and the Sangha; one through whom one understands the Four Noble Truths; and one through whom one comes to destroy the defilements and comes to know in this very life the minds ‘complete freedom. These are the three persons. There are none more helpful than these three.     

  ♦♦♦

Ba loại người này rất hữu ích cho những người khác. Ba loại người này là ai? Một người quy y Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng đoàn; qua đó người ta hiểu được Tứ diệu đế; và qua đó người ta đến để tiêu diệt các phiền não và nhận biết trong chính cuộc sống này, tâm trí hoàn toàn tự do. Đây là ba loại người. Không có gì hữu ích hơn ba điều này. (Việt Dịch LN)