Daily Reading ~ March 28

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Cultivate a friend whose ways are seven. What seven? He gives what is hard to give, does what is hard to do, bears what is hard to bear, he confesses his own secrets and keeps your secrets, in times of trouble he does not forsake you, and he does not forsake you when you are down.

♦♦♦

Nuôi dưỡng một người bạn có bảy cách. Bảy cách đó là gì? Người bạn đó cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, chịu đựng những gì khó khăn, người bạn tiết lộ những bí mật của riêng mình và giữ bí mật của bạn, trong lúc khó khăn người bạn ấy không từ bỏ bạn, và người bạn ấy không từ bỏ bạn khi bạn bị suy sụp. (Việt Dịch LN)