Daily Reading ~ March 5

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

One who could but does not

Support his mother and father

In their old age—

This is a cause of one’s downfall.

 ♦♦♦

Một người có thể nhưng không

Hỗ trợ mẹ và cha của người ấy

Ở tuổi già của họ—

Đây là một nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của một người. (Việt Dịch LN)