Daily Reading ~ March 8

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Whatever one thinks about and ponders over often, one’s mind gets a learning in that way.

 ♦♦♦

Bất cứ điều gì một người nghĩ về và suy ngẫm thường xuyên, tâm trí của người được học hỏi theo cách đó. (Việt Dịch LN)