Daily Reading ~ May 27

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

If a man suffering from a disease

Does not seek treatment

Even when there is a physician at hand,

It is not the fault of the physician.

In the same way, if one is oppressed

And tormented by the disease of the defilements

But does not seek help form the Teacher,

That is not the Teacher’s fault.

♦♦♦

Nếu một người mắc bệnh

Không tìm cách điều trị

Ngay cả khi có thầy thuốc ở bên,

Đó không phải là lỗi của thầy thuốc.

Theo cách tương tự, nếu một người bị áp bức

Và bị dày vò bởi căn bệnh phiền não

Nhưng không tìm kiếm sự trợ giúp từ Bậc Thầy,

Đó không phải là lỗi của Bậc Thầy. (Việt Dịch LN)