Daily Reading ~ May 5

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

There are two things that burn the conscience. What two? Say a person has done immoral acts of body, speech or mind, or as failed to do virtue acts of body, speech or mind. When he thinks of this he burns with remorse.

♦♦♦

Có hai điều đốt cháy lương tâm. Hai điều đó là gì? Giả sử một người đã thực hiện các hành vi trái đạo đức về thân, khẩu hoặc ý, hoặc không thực hiện các hành vi nhân đức về thân, khẩu hoặc ý. Khi người ấy nghĩ đến điều này, người ấy đốt cháy với sự hối hận. (Việt Dịch LN)