Niệm Phật chuyển nghiệp!


Thường niệm Phật Di-đà

Ý chẳng nghĩ điều tà

Miệng không nói điêu ngoa

Thân lánh xa việc ác.

♥♥♥

Thời thời hằng tỉnh giác

Trong cả bốn oai nghi

Nằm ngồi hay đứng đi

Sáu chữ luôn ghi nhớ

♥♥♥

Chuyển ba nghiệp xấu dơ

Thành ba nghiệp tịnh thanh

Chuyển si mê tà hạnh

Thành trí tuệ chánh chân

♥♥♥

Chuyển phiền não tham sân

Thành bồ đề kiên cố

Chuyển đau khổ Ta Bà

Thành an vui Tịnh Độ

♥♥♥

Hạnh phúc hay đau khổ

Giải thoát hay buộc ràng

Chẳng phải do trời ban

Mà do tâm ta tạo.