Mỗi Ngày Hãy Khởi Lòng Nghĩ Tới và Thương Xót Vô Lượng Chúng Sanh

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Sư Giác Nguyên


Nghĩ với tấm lòng thương và xót. Chỉ cần nghĩ thế này: Tất cả chúng sanh gần tôi, xa tôi, tôi thấy được hoặc không thấy được mỗi người đều có vấn đề đau khổ đó là tâm bi. Mong cho người ta đừng khổ đó là bi, mong cho người ta được an lạc đó là từ.

Khi các vị có lòng thương người khác thì công đức đó sẽ lớn vô bờ. Tất cả những người thờ Phật đều phải biết rằng mỗi ngày ta phải có tối thiểu 5 phút để nghĩ đến vô lượng chúng sanh.

Nghĩ với tấm lòng thương và xót. Chỉ cần nghĩ thế này: Tất cả chúng sanh gần tôi, xa tôi, tôi thấy được hoặc không thấy được mỗi người đều có vấn đề đau khổ đó là tâm bi. Qua tới tâm từ, tôi mong rằng họ hãy được an lạc đó là tâm từ. 

Mong cho người ta đừng khổ đó là bi, mong cho người ta được an lạc đó là từ. Vui với nhân lành quả lành của người ta đó là hỷ. Và luôn nhớ rằng mỗi người đến với đời này đều có nghiệp riêng hết, đó là xả.

Nghĩ đến nghiệp riêng của mỗi người mà giữ lòng bình an đó là xả. Trong Kinh nói mỗi ngày chúng ta phải có khoảng 5 phút để mà nghĩ đến vô lượng chúng sanh. Tại sao cái điều đó lại là vô lượng công đức. Người mà biết nghĩ đến vô lượng chúng sanh không có nhiều lắm. Bởi vì chúng ta phải tin là có vô lượng thế giới và vô lượng chúng sanh. Để anh có thể rải lòng đại bi, đại từ của anh đến họ được, hạng này không có nhiều.

Hạng thứ 2 và trường hợp thứ 2 đó là khi mình có niềm tin đó thì mình có đủ cái thương để nghĩ đến người khác. Có nhiều người cái lòng của họ, cái tình thương của họ không có ra tới ngoài ngõ, họ chỉ lo chuyện trong gia đình họ thôi. Cho nên cái giá trị, cái nhân cách của mỗi người nó lớn bé tùy thuộc vào khả năng của họ.

Tôi nhắc lại giá trị của một con người không phải anh ta có gì, được gì mà nằm ở chỗ anh ta cho được cái gì.

Cho nên giá trị của mỗi người nằm ở chỗ anh ta yêu thương được bao nhiêu người, trái tim của anh ta chứa đựng được bao người.

Điều đáng quý của Đức Phật là vô lượng vì trái tim của Đức Phật là vô biên. Tuy nhiên phải nhớ câu này: Phật trí là vô biên, Phật lực là vô cùng, Phật tâm là vô lượng nhưng không thể độ người vô duyên. Cho nên ta phải có cái lòng đại bi.