Năm tâm lành giúp người tu chắc chắn được vãng sanh!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Phát tâm từ bi thương xót: Vì quán xét thấy tất cả chúng sinh đang chịu nhiều khổ não, nguyện được vãng sanh thành Phật để cứu độ tất cả.

1. Phát tâm chán bỏ xa lìa: Vì quán xét thấy thế giới Ta-bà này có đủ tám loại khổ, là nơi oan gia tụ hội.

(Sanh là khổ – Già là khổ – Bệnh là khổ – Chết là khổ – Mong cầu không được là khổ – Năm ấm phát triển bất thường là khổ – Xa lìa người thương yêu là khổ – Gặp gỡ, gần gũi kẻ oán ghét là khổ).

2. Phát tâm mến mộ yêu thích cõi Cực Lạc: Vì quán xét thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc có vạn điều phúc lành trang nghiêm cõi nước, thọ mạng dài lâu không thể suy lường.

3. Phát tâm báo đáp ân đức: Vì quán xét thấy công ơn cha mẹ, các bậc sư trưởng đều hết sức lớn lao, chỉ khi thành Phật mới có đủ khả năng đền đáp… Nên cầu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, được thọ ký thành Phật.

4. Phát tâm sợ sệt: Vì quán xét thấy nếu không được vãng sanh về Cực Lạc thì nhất định phải chịu nghiệp quả trôi lăn trong ba đường ác.

5. Phát tâm từ bi thương xót: Vì quán xét thấy tất cả chúng sinh đang chịu nhiều khổ não, nguyện được vãng sanh thành Phật để cứu độ tất cả.