Ngân Hàng Phước của Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Để làm được một vị đại Bồ Tát thì phước của ta phải vô tận. Mà chúng ta tu hành cũng chỉ để làm một vị Bồ Tát để sau này cứu độ chúng sinh. Vì vậy chúng ta phải làm phước đến vô tận.

Thực sự có một ngân hàng Quan Âm, nhưng để mở được ngân hàng đó thì phước của Ngài phải vô tận. Nghĩa là Ngài đủ phước để cho vay tràn ngập khắp cả thế giới này, nên khi ai đụng chuyện cũng có thể cầu xin nhưng phải làm phước trả lại cho Ngài.

Qua đó ta hiểu một điều, để làm được một vị đại Bồ Tát thì phước của ta phải vô tận. Mà chúng ta tu hành cũng chỉ để làm một vị Bồ Tát để sau này cứu độ chúng sinh. Vì vậy chúng ta phải làm phước đến vô tận.

Cho nên chúng ta phải làm phước, dù là việc thiện nhỏ nhất cũng phải làm.

♦ Thứ nhất là để chuyển nghiệp của mình và để không làm con người tầm thường nữa. Cũng là để cái phước bảo vệ tâm hồn ta, để ta không bị ý nghĩ xấu xâm nhập trong tâm ta nữa.

♦ Thứ hai là cứ làm phước dần để tâm ta thay đổi toàn những điều thiện mà thôi. Rồi cứ làm phước để đến một ngày ta thành Thánh, thành Bồ Tát để chúng ta có thể cứu giúp tất cả chúng sinh.