Nhà Có Vong Thì Phải Làm Gì Để Không Có Vong?


Nhà ai cũng có vong, chỗ nào cũng có vong, chỉ có điều bằng mắt của người phàm không nhìn thấy họ, nhưng họ luôn nhìn thấy người trần, họ nghe hiểu ý người trần.

Vong hồn hiện hữu khắp nơi.

Nhà ai không có vong là nhà đó mình không chơi được, vì sao vậy?

Vì người đó độc ác quá nên vong cũng không gần.

Do vậy không sợ vong linh người đã mất, họ cũng là linh hồn bình thường, thương họ thì họ quý mình, họ lại gần, có khi họ giúp mình, có khi họ cần mình giúp họ.

Khi họ đến gần sẽ có cảm giác ớn lạnh, nhưng đừng sợ đó là cảm giác bình thường khi người trần và người âm chạm nhau.

Hãy lắng tâm nghe họ, xem họ báo mộng cần giúp điều gì thì giúp họ, giúp cho vong siêu thoát cũng được phước đó.

Khi thuận duyên giúp được ai thì giúp, giúp cả người sống và người đã mất như vậy mới là người có tâm từ bi rộng mở.

Người có tâm từ bi rộng mở thì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, hộ Pháp luôn gia hộ, ma quỷ cũng bái phục không hại.

Biết nhà có vong thì cứ tụng kinh, mở máy niệm Phật cho họ nghe, họ niệm theo, họ tỉnh ngộ, bỏ xấu ác, làm lành, làm thiện.

Cúng thí thực cho họ, họ đủ duyên đủ phước họ sẽ tái sinh.

Người thường cúng thí thực cho chúng sinh là gieo duyên sinh thiên đó.

Nhớ khi cúng xong thì khuyên họ học Phật Pháp, về chùa nghe kinh, nghe kệ, tạo thêm phước để siêu thoát!