Oai Lực Phi Thường của Chú Đại Bi!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tuyên Hóa


Bạn tụng càng nhiều biến càng tốt, nếu mới thì tụng đọc khoảng 5 biến 1 ngày, sau đó nếu có điều kiện và khả năng thì cố gắng tăng dần lên phù hợp với khả năng của mỗi người. Ví dụ 5, 7, 9… 21 biến, cho đến 108 biến là ký tưởng nhất.

Khi bạn tụng đọc Chú Đại Bi lên thì trên trời dưới đất đều chấn động, chấn động cả hư không Pháp Giới…

Cụ thể, Để biết ý nghĩa và oai lực của Chú Ðại Bi thì trước hết chúng ta hãy xem một bài kệ. Bài kệ này nói về Chú Ðại Bi :

“Ðại bi đại Chú thông thiên địa.

Nhất bách nhất thiên thập vương hoan.

Ðại bi đại từ năng khử bệnh.

Nghiệt kính nhất chiếu biển cao huyền”.

“Ðại bi đại Chú thông thiên địa”: Bạn đọc Chú Ðại Bi thì trên trời cũng chấn động, dưới đất cũng chấn động, thông thiên triệt địa.

(Tất nhiên bạn tụng càng nhiều biến càng tốt, nếu mới thì tụng đọc khoảng 5 biến 1 ngày, sau đó nếu có điều kiện và khả năng thì cố gắng tăng dần lên phù hợp với khả năng của mỗi người. Ví dụ 5, 7, 9… 21 biến, cho đến 108 biến là ký tưởng nhất.)

“Nhất bách nhất thiên thập vương hoan”: Mỗi ngày bạn tụng 108 biến, tụng một ngàn ngày ; một năm có 365 ngày, một ngàn ngày tức khoảng ba năm. Bạn tụng ba năm mà mỗi ngày tụng chẳng gián đoạn… “Thập vương” là mười ông vua ở dưới địa ngục, còn gọi là Thập Ðiện Diêm Vương, các vị ấy cùng các vị quỷ thần khác đều vui mừng hoan hỷ và kính cẩn bạn, đó gọi là “Nhất bách nhất thiên thập vương hoan”.

“Ðại từ đại bi năng khử bệnh”: Vì sao Chú Ðại Bi gọi là Chú Ðại Bi ? Vì “bi hay cứu khổ”, hay cứu tất cả khổ nạn của chúng sinh ; đó là “cứu khổ ban vui”, cho nên gọi là Chú Ðại Bi. Cứu khổ ban vui, chủ yếu là có thể trị bệnh , bất cứ có bệnh gì, bạn tụng Chú Ðại Bi thì bệnh đều khỏi hẳn. Có người nói :”Tôi tụng Chú Ðại Bi sao bệnh không khỏi hẳn ?” Vì bạn chẳng thành tâm, nếu bạn thành tâm, thì nhất định sẽ có cảm ứng của Chú Ðại Bi.

“Nghiệt kính nhất chiếu biển cao huyền”: Mỗi ngày bạn tụng 108 biến mà tụng một ngàn ngày, tức cũng khoảng thời gian ba năm, thì mười ông vua Diêm Vương đều vui mừng, bệnh gì cũng đều có thể trị được. Lúc đó bạn lập được rất nhiều công đức, vì trong thời gian ba năm, hằng ngày bạn đều tụng Chú, chẳng tạo nghiệp.

Dưới địa ngục có một tấm gương gọi là “nghiệt kính đài”, bất cứ bạn tạo tội nghiệp gì thì đều hiển hiện ra ở trong tấm gương đó, giống như màn ảnh truyền hình.

Một đời bạn làm gì, như bạn giết người thì trong tấm gương đó sẽ hiện ra tình hình bạn giết người ; bạn trộm cắp vật của người thì trong tấm gương đó sẽ hiện ra cảnh tượng bạn trộm cắp ; nếu bạn đi đốt nhà phóng lửa thì trong tấm gương đó sẽ hiện ra nghiệp bạn đã làm. Nếu bạn chẳng có nghiệp gì thì sao? Thì trong tấm gương đó chẳng có cảnh giới gì để hiện ra.

Cho nên trong ba năm bạn tụng Chú Ðại Bi, nếu chẳng uống rượu, chẳng ăn thịt, chẳng ăn ngũ tân, chẳng phạm giới, thì khi tấm gương “nghiệt kính đài” chiếu lên thì bạn chẳng có nghiệp chướng gì; ở dưới địa ngục cho bạn mang tấm bảng nói rằng : “Người đó tụng trì Chú Ðại Bi, đã tiêu trừ nghiệp của họ, tất cả quỷ thần dưới địa ngục thấy người đó đều cúi đầu đảnh lễ cung kính như chư Phật ba đời và đều bảo hộ người đó như bảo hộ tất cả chư Phật, và cũng đi khắp nơi nói với các quỷ thần khác rằng thấy người đó đừng có nhiễu loạn họ”. Cho nên Chú Ðại Bi có oai lực như thế, thật là không thể nghĩ bàn…