Phật dạy mình có cái tốt thì nên giấu!

Translate into Other Languages
Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có một Phật tử đưa tôi số tiền lớn để cúng dường xây dựng Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Họ nói tôi đừng làm Bằng tuyên dương công đức. Việc con cúng để thầy xây trường thì chỉ có Phật, thầy và con biết thôi. Tôi hỏi tại sao phải giấu việc tốt này?

Phật dạy mình có cái tốt thì nên giấu, khoe ra sẽ bị nguy hiểm, huống chi là không có mà khoe thì càng chết sớm.

Đạo tràng Pháp Hoa chúng ta chắp tay lạy Phật, đặt ngón cái của bàn tay trái đậy lên ngón cái của bàn tay phải có nghĩa là giấu bên trong cái tốt, cái tài của mình. Người thật tu đều làm như vậy và có được kết quả tốt.

Nói đến đây tôi nhớ lại có một Phật tử đưa tôi số tiền lớn để cúng dường xây dựng Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Họ nói tôi đừng làm Bằng tuyên dương công đức.

Việc con cúng để thầy xây trường thì chỉ có Phật, thầy và con biết thôi. Tôi hỏi tại sao phải giấu việc tốt này. Họ nói nếu các thầy biết con cúng nhiều lại nghĩ con giàu có và sẽ mang sổ đến quyên góp. Nếu con không cúng thì không được mà cúng ít cũng mất lòng.

Mình làm được tất cả công đức và tu được thì chỉ Phật và mình biết là đủ rồi, không cho ai biết, nhất là chúng ma. Khi nào cần mình mới đưa ra, giấu cái phước, giấu công đức của mình vì để ma thấy lấy hết. Cất vô kho tư lương để Phật giữ, mình không giữ. Khi nào cần, Phật gởi tới để mình làm Phật sự. Còn sống trên cuộc đời này, nỗ lực tu tích lũy công đức lần để vô kho tư lương sau này mình mới có để làm đạo.

Có của báu biết chỗ cất giữ và gởi Phật là an toàn nhất. Mình giữ dễ bị ác ma lấy hết, rồi giận quá nói mình đã cúng nhiều chùa mà tại sao cuộc đời lại ra nông nỗi này.