Thoát ra khỏi tâm niệm của mình!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Trong quá trình tu tập, bất cứ ý nghĩ nào khởi lên chúng ta đều phải buông bỏ, kể cả ý nghĩ chúng ta cho là thiện. Vì nhiều khi mình cho đó là thiện nhưng chưa chắc nó là thiện, đôi khi tâm ác khởi lên dụ mà ta tưởng lầm là tốt.

Khi biết mình còn nhiều lỗi lầm thì chúng ta mới có cách để vượt qua. Cho nên điều trước tiên là ta phải thấy được tâm mình là sai hay đúng trước. Mà muốn biết tâm mình ra sao thì phải thoát ra khỏi tâm của mình, giống như ông bà ta đã nói “việc người thì sáng mà việc mình thì quáng? người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn.

Nhưng thế nào là thoát ra khỏi tâm? Thì đây cũng là phương pháp tu tập thiền định. Ngồi thiền có nhiều phương pháp nhưng trong đó có một phương pháp là thoát ra khỏi tâm. Nghĩa là khi tâm khởi lên bất cứ ý nghĩ gì ta đều không chấp nhận. Không chấp nhận mới có thể biết được đó là sai hay đúng, thiện hay ác.

Trong quá trình tu tập, bất cứ ý nghĩ nào khởi lên chúng ta đều phải buông bỏ, kể cả ý nghĩ chúng ta cho là thiện. Vì nhiều khi mình cho đó là thiện nhưng chưa chắc nó là thiện, đôi khi tâm ác khởi lên dụ mà ta tưởng lầm là tốt.

Chỉ đến khi nào tâm thực sự vắng lặng, thanh tịnh thì lúc đó chúng ta mới biết rõ tâm mình thiện ác thế nào, tâm thiện khởi lên biết đó là tâm thiện, tâm ác khởi lên biết đó là tâm ác. Biết rõ được như vậy mình mới sửa được nội tâm mình.

Mà để có thể đạt được một nội tâm vắng lặng thanh tịnh, để có thể thoát ra khỏi mọi tâm niệm của mình thì chúng ta chỉ có một cách là tu tập thiền định, ngồi đúng tư thế kiết già giống như Phật.

Tâm niệm nào khởi lên mình cũng buông bỏ, thoát ra khỏi tâm niệm đó, không chạy theo ý nghĩ đó, giữ tâm vắng lặng.

Không ngờ tâm vắng lặng đó làm cho ta rất sáng suốt, ta biết rất rõ, biết chính xác lỗi của mình. Chỉ khi nào chúng ta đủ sức mạnh, đủ bản lĩnh thoát ra khỏi tâm thì mới gọi là người sáng suốt.

Còn ý nghĩ nào hiện lên dẫn đi mình cũng trôi theo, cứ suy nghĩ tiếp, suy nghĩ tiếp thì mình không bao giờ thoát ra khỏi tâm, không bao giờ đánh giá đúng được nội tâm của mình.