Tin luật nhân quả, con người sẽ sống tốt với nhau!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Giáo lý của đạo Phật dạy con người tâm từ bi, thương người vô hạn và hết lòng cứu người thoát mọi khổ đau. Nếu đạo lý Từ Bi được dạy dỗ, hướng dẫn phát triển trên toàn thế giới thì thế giới này tốt đẹp biết bao.

Khi con người tin luật nhân quả sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, chịu trách nhiệm về hành động của mình, không dám làm người khác đau khổ. Vì luật nhân quả kiềm chế con người làm điều xấu, điều ác. Tin luật nhân quả, con người sẽ sống tốt với nhau. Vì người ta hiểu rằng làm đau khổ người khác thì chính mình sẽ phải nhận lại đau khổ. Luật nhân quả công bằng là vậy.

Giáo lý của đạo Phật dạy con người tâm từ bi, thương người vô hạn và hết lòng cứu người thoát mọi khổ đau. Nếu đạo lý Từ Bi được dạy dỗ, hướng dẫn phát triển trên toàn thế giới thì thế giới này tốt đẹp biết bao.

Đạo Phật còn dạy co người sống với tâm vô ngã. Tâm vô ngã là cái đích cuối cùng của sự giác ngộ, làm cho con người không cố chấp đời sống ích kỷ của mình, không cố chấp ý kiến cá nhân của mình. Trái lại biết tôn trọng người khác, tâm vô ngã đưa tới lý tưởng giác ngộ giải thoát. Có thể nói giáo lý căn bản của đạo Phật là ánh sáng của thế giới, là trung tâm văn hóa của nhân loại trong tương lai sau này.

Nhưng tại sao một giáo lý, chân lý tuyệt đối như vậy chưa được đem áp dụng trên toàn thế giới? Bao lâu nay, những đệ tử Phật, phần đông chỉ lo tu cho phần mình, tìm tới đạo Phật là tìm sự giải thoát cho riêng mình; tìm tới đạo Phật là nói tới làm phước, chỉ biết tự mình đi tìm phước; tìm tới đạo Phật là tìm sự giác ngộ, giải thoát hay tìm sự vãng sanh cho riêng mình. Tất cả đều là những tư tưởng, hành động ích kỷ, chỉ vì không năng nổ, không siêng năng đem giáo lý ứng dụng trong cuộc sống.

Vì thế, văn hóa Phật Giáo chưa được đem giới thiệu cho thế giới biết nhiều. Cho nên hôm nay, những người đệ tử Phật phải có trách nhiệm giới thiệu cho thế giới biết nhiều về văn hóa Phật giáo ở mọi nơi, về giáo lý cao đẹp của Phật giáo trên toàn thế giới để con người biết tránh những tư tưởng sa đọa, ngăn chặn tự do bạo lực gây đau khổ cho loài người khắp nơi.