Vì Sao Bố Thí Pháp Là Phước Báo Lớn Nhất?

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Pháp Sư Tịnh Không


Thế giới ngày nay quá khổ rồi, quá khổ rồi. Động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh…Chỉ có giáo dục nhân quả, giáo dục của Phật Đà mới vãn hồi được kiếp vận. Trồng thiện được thiện, trồng ác được ác. Giáo dục đạo đức, giáo dục đức hạnh.

Nhiều người giữ năm giới (không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu), lánh ác tích thiện, càng nhiều người thực hành thiện pháp, nói thiện, hành thiện môi trường sẽ tốt hơn.

Bố thí pháp công đức lớn nhất. Càng nhiều người tiếp cận, công đức người bố thí càng to lớn. Chư Phật Bồ Tát từ bi cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn bạn chịu đủ khổ nạn rồi bạn sẽ tự quay đầu, khi đó họ sẽ tới dạy bạn. Bởi vì nếu lúc đó họ có tới dạy bạn thì bạn cũng sẽ không tin, ngược lại còn hủy báng họ, tạo tội địa ngục Vô Gián. Vì thế Chư Phật Bồ Tát đến là từ bi, không đến cũng là từ bi, họ không để bạn tạo nghiệp.

Chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng sanh nghĩa là đem lý niệm, phương pháp, chân tướng sự thật trong kinh điển chỉ bày cho chúng sanh. Bố thí tài thì được tài phú, bố thí pháp được thông minh trí huệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu, vậy nên trong bố thí pháp bao gồm cả tài thí và vô úy thí. Trong cửa Phật hữu cầu tất ứng, miễn là bạn cầu như lý, như pháp, nguyên lý gia trì là như vậy, không phải quỳ lạy mê tín. Công đức này sao có thể đo đếm được đây. Vì thế mới nói chỉ có giáo dục nhân quả, giáo dục Phật Đà mới thay đổi được định nghiệp, thiên tai nhân họa.

Bạn thường chia sẽ các mẫu chuyện nhân quả, thiện ác báo ứng Phật pháp nhằm giác ngộ mọi người, chỉ bày cho họ làm lành được phước, làm ác mắc họa, giúp họ biết được phương pháp cầu trong nhà Phật giúp họ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Họ sẽ biết ân bạn, đại địa sẽ biết ân bạn, quỷ thần biết ân bạn. Ông trời biết ân và trời sẽ báo đáp cho bạn và bảo hộ gia đình bạn. Chuyện này có thật không? Hoàn toàn là sự thật. Gia đình bạn sẽ ấm êm, con cái hiếu thuận và phước lộc sẽ tăng trưởng… Đó cũng có thể nói là tự làm tự chịu. Làm lành trời sẽ ban phước huống hồ chi hành vi bố thí pháp lành này ông trời biết ân bạn rất nhiều…

Tại sao bạn lại không làm cơ chứ? Hãy ấn tống sách thiện, ấn tống kinh Phật, chia sẻ trên hệ thống thông tin internet. Sẽ có nhiều người tiếp cận, chúng ta có thể thay đổi được một huyện, nhiều người thiện sẽ thay đổi cả một thành phố, nhiều người thiện hơn sẽ thay đổi cả một tỉnh. Thế nên một bài pháp nhỏ nếu nhiều người tiếp cận, sẽ có thể thay đổi chuyển biến được rất nhiều vậy.