Vì sao có những loại phước không bù được nghiệp quá khứ?

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Cái phước mới không xóa được cái nghiệp cũ…Phải tìm cái lỗi xưa mà sám hối. Nhưng mình có biết kiếp xưa mình lỗi gì không, để sám hối không?

Ví dụ đời trước mình bỏn xẻn, bây giờ mình bố thí thì đúng là nghiệp này nó bù qua nghiệp kia.

Bây giờ mình bố thí nhưng đời trước mình chửi nhầm một bậc Chân tu. Hai cái đó nó không dính nhau, không bù lại được, thì dù mình có bố thí rất nhiều, tu vẫn không tiến, tại lúc trước đã xúc phạm một người Chân tu rồi. Hai cái đó nó không ăn nhau. Cái phước mới không xóa được cái nghiệp cũ…

Phải tìm cái lỗi xưa mà sám hối. Nhưng mình có biết kiếp xưa mình lỗi gì không, để sám hối không?

Vấn đề là ta không biết kiếp xưa mình đã phạm những tội gì. Sau này khi mình đắc Đạo rồi mình mới biết chi tiết từng lỗi, từng lỗi mình đã phạm trong quá khứ, chứ còn khi chưa đắc Đạo mình chỉ đoán mờ mờ là kiếp xưa chắc lỗi nhiều vì kiếp này mình đã ráng hết sức tu tập, sửa tâm, sửa tánh, làm phước đủ thứ mà Thiền vẫn không hiện ra thì biết rằng kiếp xưa nghiệp vẫn còn dày, vẫn còn nặng.

Mà không biết nghiệp gì, thì phải làm sao? Sám hối. Sám hối cách gì? Sám hối chung chung, chung chung rồi từ từ bỗng nhiên mình nhận ra cái lỗi ở kiếp xưa, từ từ bỗng nhiên mình cảm nhận, dù chưa đắc Đạo mình vẫn cảm nhận được cái lỗi ở kiếp xưa mình đã phạm ở chỗ nào…

Chỉ có cái chữ sám hối thôi vậy mà từ từ vô số nghiệp ta từ từ thanh tịnh dần, hết dần nhưng quan trọng là cái tâm sám hối.

Nên khi mà ta ngồi đúng cách rồi, ta sửa được đạo đức rồi, cũng ráng làm phước rồi mà Thiền không xuất hiện thì ta vẫn còn bị vướng chỗ nghiệp quá khứ. Mà để sửa nghiệp quá khứ này thì cần cái tâm sám hối. Đó là nguyên tắc.