100 Phước Báu Niệm Phật!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
(Trích Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm)

Khi niệm Phật, tâm của chúng ta tương ưng với nguyện lực và hào quang của Phật, và cũng hoàn toàn tương ưng với Phật tánh của bản thân chúng ta.

Nếu nói do một môn niệm Phật sanh ra pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian thì:

1. Vì Ngũ Dục phát tâm niệm Phật thì là Địa Ngục giới

2. Vì danh lợi phát tâm niệm Phật là Ngạ Quỷ giới

3. Vì quyến thuộc phát tâm niệm Phật là Súc Sanh giới

4. Vì trỗi vượt người khác liền phát tâm niệm Phật là A Tu La giới

5. Vì sợ Ác Đạo nên phát tâm niệm Phật là Nhân Pháp giới

6. Vì cầu sự vui cõi Trời nên phát tâm niệm Phật là Thiên Pháp giới

7. Thích sự vui Niết Bàn phát tâm niệm Phật là Thanh Văn giới

8. Vì hâm mộ Vô Sanh nên phát tâm niệm Phật là Duyên Giác giới

9. Vì muốn độ người nên phát tâm niệm Phật là Bồ Tát giới

10. Vì mong thành Phật nên phát tâm niệm Phật là Phật Pháp giới

11. Vững lòng niệm Phật là Địa Đại

♥♥♥

12. Tâm vui mừng niệm Phật là Thủy Đại

13. Tâm thành thục niệm Phật là Hỏa Đại

14. Tâm siêng năng niệm Phật là Phong Đại

15. Trống lòng niệm Phật là Không Đại

16. Tâm linh thông niệm Phật là Căn Đại

17. Tưởng tâm niệm Phật là Thức Đại

♥♥♥

18. Niệm Phật xoay chuyển được cái Nhìn là Nhãn Căn

19. Niệm Phật xoay chuyển cái Nghe là Nhĩ Căn

20. Niệm Phật chuyển cái Ngửi là Tỷ Căn

21. Niệm Phật xoay lại cái Nếm là Thiệt Căn

22. Niệm Phật thâu nhiếp sự cảm nhận là Thân Căn

23. Niệm Phật xoay ngược cái Biết là Ý căn

24. Niệm Phật quán tượng là Sắc Trần

25. Niệm Phật nghe danh hiệu là Thanh Trần

26. Niệm Phật nhiễm hương là Hương Trần

27. Niệm Phật có mùi vị là Vị Trần

28. Niệm Phật được trang nghiêm bởi ánh sáng là Xúc trần

29. Niệm Phật quán tưởng là Pháp Trần

♥♥♥

30. Nhãn căn chẳng phân biệt Sắc – Nhãn Thức niệm Phật

31. Tai chẳng phân biệt Thanh – Nhĩ Thức niệm Phật

32. Mũi chẳng phân biệt Hương – Tỷ Thức niệm Phật

33. Lưỡi chẳng phân biệt Vị – Thiệt Thức niệm Phật

34. Thân chẳng phân biệt Xúc – Thân Thức niệm Phật

35. Ý chẳng phân biệt Pháp – Ý Thức niệm Phật

36. Sợ sanh tử khổ – Khổ Đế niệm Phật

37. Dứt các Hoặc Nghiệp – Tập Đế niệm Phật

38. Tu Giới Định Huệ – Đạo Đế niệm Phật

39. Chứng Lý Tịch Diệt – Diệt Đế niệm Phật

40. Phiền não chẳng sanh – Vô Minh Duyên niệm Phật

41. Chẳng tạo các Nghiệp – Hành Duyên niệm Phật

42. Chẳng nương gá vào thai Mẹ – Thức Duyên niệm Phật

43. Sắc, tâm đoạn diệt – Danh Sắc Duyên niệm Phật

44. Các căn đều nguội lạnh, mất hết – Lục Nhập Duyên niệm Phật

45. Lìa Căn, Trần, Thức – Xúc Duyên niệm Phật

46. Chẳng nhận lãnh Tiền Cảnh – Thọ Duyên niệm Phật

47. Chẳng tham tài sắc – Ái Duyên niệm Phật

48. Chẳng cầu những dục lạc trong cõi trần – Thủ Duyên niệm Phật

49. Nghiệp chẳng có thành – Hữu Duyên niệm Phật

50. Chẳng thọ Hậu Ấm – Sanh Duyên niệm Phật

51. Trống rỗng, không có chín muồi, hư hoại – Lão Tử Duyên niệm Phật

♥♥♥

52. Nhất tâm niệm Phật, vạn duyên tự bỏ là Thí độ

53. Nhất tâm niệm Phật, các ác tự dứt là Giới độ

54. Nhất tâm niệm Phật, tâm tự nhu thuận là Nhẫn độ

55. Nhất tâm niệm Phật vĩnh viễn chẳng thoái chuyển là Tấn độ

56. Nhất tâm niệm Phật, các tưởng khác chẳng sanh là Thiền độ

57. Nhất tâm niệm Phật, Chánh Trí phân minh là Trí độ

58. Nhất tâm niệm Phật, thành Chánh Biến Tri là Bồ Đề

59. Nhất tâm niệm Phật thường lạc ngã tịnh là Niết Bàn

60. Tịch tĩnh niệm Phật – Không Như Lai Tạng

61. Tưởng đến hình tượng để niệm Phật – Bất Không Như Lai Tạng

62. Viên thông niệm Phật – Không Bất Không Như Lai Tạng

63. Mặt trời mọc niệm Phật – Trước hết chiếu thời (xét soi thời khắc)

64. Khi ăn niệm Phật – Chuyển chiếu sơ (xoay lại xét soi lúc ban đầu)

65. Giữa trưa niệm Phật – Chuyển chiếu trung (xoay lại xét soi chặng giữa)

66. Buổi chiều niệm Phật – Chuyển chiếu vào chặng sau

67. Mặt trời lặn niệm Phật – Hoàn chiếu thời (trở lại xét soi thời gian)

♥♥♥

68. Niệm Đức Phật ở ngoài cái tâm là Tiểu Giáo

69. Niệm Đức Phật trong tâm là Thỉ Giáo

70. Niệm Đức Phật chính là tâm thì là Chung Giáo

71. Niệm Phật chẳng phải là tâm thì là Đốn Giáo

72. Niệm Đức Phật viên dung trọn khắp là Viên Giáo

73. Có Phật, có tâm, tịnh niệm liên tục – Sự Pháp giới

74. Không Phật, không tâm, chẳng cần tới phương tiện – Lý Pháp giới

75. Niệm Phật, niệm tâm, nhập Vô Sanh Nhẫn – Sự Lý Vô Ngại Pháp giới

76. Dù Phật hay tâm đều chứa đựng khắp vô tận – Sự Sự Vô Ngại Pháp giới

77. Một môn Niệm Phật gồm vô tận nghĩa là Tổng Tướng

78. Có bốn hay năm nghĩa môn, chẳng phải chỉ có một cách niệm Phật là Biệt Tướng

79. Mười sáu pháp quán… cùng thành Niệm Phật là Đồng Tướng

80. Y Báo thanh tịnh, chẳng phải là Chánh Báo trang nghiêm chính là Dị Tướng

81. Một môn niệm Phật bao quát các nghĩa thành tựu là Thành Tướng

82. Bốn thứ hay năm thứ, mỗi thứ đều trụ trong địa vị của mình là Hoại Tướng

83. Công đức của Y Báo lẫn chánh báo do niệm Phật liền trọn vẹn, đồng thời đầy đủ, đấy là Tương Ứng môn

84. Các pháp trọn khắp chẳng rời niệm Phật, rộng hẹp tự tại – Vô Ngại môn

85. Một căn niệm Phật, sáu căn đều nhiếp – Môn một và nhiều dung chứa nhau chẳng đồng

86. Niệm Phật Tam Muội tức là hết thảy pháp – Các pháp tương tức tự tại

87. Lúc đang niệm Phật, các môn khác chẳng hiện – Môn bí mật ẩn hiển đều thành

88. Môn niệm Phật này đều nhiếp hết thảy chính – Môn vi tế tương dung an lập

89. Năm thứ niệm Phật nhiếp lẫn nhau trùng trùng – Môn cảnh giới lưới của Nhân Ðà La (Indra: Ðế Thích)

90. Thấy môn Niệm Phật liền thấy vô tận, chính – Môn mượn sự tỏ rõ pháp để sanh lòng hiểu biết

91. Trước sau niệm Phật chẳng khác với đương niệm – Môn thập thế cách pháp dị thành

92. Một pháp Niệm Phật mang vô tận pháp – Môn chủ bạn viên minh đầy đủ công đức

♥♥♥

93. Niệm đức Phật của tự tâm là Bổn Giác

94. Niệm Phật tâm tin tưởng chính là Danh Tự trong Thỉ Giác

95. Niệm Phật hiểu được tâm là Tương Tự trong Thỉ Giác

96. Niệm Phật chứng tâm là Phần Chứng trong Thỉ Giác

97. Niệm Phật thành Phật là Cứu Cánh Giác

98. Lúc đang niệm Phật tịch mịch vô vi là Pháp Thân Phật

99. Lúc đương niệm Phật không đức gì chẳng đủ là Báo Thân Phật

100. Lúc đương niệm Phật, phàm thánh cùng vui là Hóa Thân Phật