Lợi Ích của Đời Sống Thọ Học Bát Quan Trai Giới!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Thích Giác Quang


Người phát tâm thọ học, tu tập Bát quan Trai giới không chỉ có xuất gia là cao thượng, lợi ích không đơn giản, mà còn y cứ theo giới luật Phật thì người ấy còn phải khéo tu nhẫn nhục mười việc để có cơ sở làm lợi ích nhơn thiên trong ương lai:

1. Thứ nhất, trời lạnh phải chịu đựng được hàn khí, chẳng nề mưa tuyết, gió sương.

2. Thứ hai, trời nóng phải kham nổi nắng thiêu gay gắt, chẳng quản ngại khí trời oi ả nổi lên như thiêu như đốt.

3. Thứ ba, phải chịu đựng được các thứ bức hại từ thiên nhiên, chẳng ngai một thứ nào cả (giãm bệnh não hại)

4. Thứ tư, phải chịu được ấm sét rung trời, quyết không vì vậy mà sợ sệt rúc trốn, gặp việc hung hóa ra kiết, việc dữ hóa ra hiền.

5. Thứ năm, khi bụng đói cồn cào vẫn chịu đựng được cơn đói khát.

6. Thứ sáu, miệng khô, cổ rát vẫn nhẫn được cơn khát.

7. Thứ bảy, nghiêm túc tuân thủ không ăn quá ngọ, mỗi ngày chỉ ăn một bữa đúng ngọ, hoặc hai bữa sáng và ngọ.

8. Thứ tám, nghiêm túc trì giữ các giới hạnh của đức Phật chế ra, cho dù lúc bị đe dọa tánh mạng, cũng không làm trái giới luật.

9. Thứ chín, nhẫn nhịn các ác ngữ khi nghe lời nhục mạ, chế giễu, nói bóng nói gió, nói sàm nói tấu, nói quấy người khác, phải tảng lờ không nghe, quyết không cho đó là điều ngang ngược.

10. Thứ mười, nhẫn chịu độc trùng làm hại. Bởi lẽ, Ấn độ là xứ nhiệt đới, các vị tỳ kheo Sa môn thường ngồi dưới gốc cây. Trong mười hai hạnh đầu đà, có pháp ngồi dưới gốc cây. Muỗi mòng và độc trùng đến bức hại, đức Phật chỉ cho phép đuổi loài độc đi, hoặc các vị Tỳ kheo phải sắp xếp nơi chốn sạch sẽ, tránh làm chỗ sanh sản cho độc trùng, tuyệt đối cấm Tỳ kheo không được giết hại độc trùng, huống gì các loài chúng sanh khác.

Mười điều ở trên, nghe có vẻ giản đơn, song biết bao người chịu không nổi mười điều này, nên trong Luật, Đức Phật dạy rằng:“Chỉ có đại trượng phu mới nhẫn nổi…”.

Trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật dạy: “Cho người xuất gia hoặc tự xuất gia, hoặc già hay trẻ phước đức vô cùng…”

Kinh Xuất Gia Công Đức, Phật dạy: “Nếu có người phá họai nhân duyên xuất gia của người khác, tức là cướp đoạt kho báu vô tận phước thiện, hủy họai nhân của 37 phẩm trợ đạo, ở nơi bốn đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, sinh ra thường đui, người nầy không có ngày giải thoát…”

Theo kinh Thiện Sanh, kinh Tăng Nhất A Hàm, Phật dạy: “Các hàng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di trong những ngày mùng 1, 8, 14, 15, 23, 30 (lục trai) nên đến trước các bậc xuất gia, phạm hạnh thanh tịnh để cầu thọ trai giới”.

Đời nay luật và giới đã bị chuyển theo hoàn cảnh quốc độ, mạng sống con người dần dần suy giảm, tâm niệm hẹp hòi, giải đãi nên càng phải uyển chuyển, tùy duyên. vì thế sự tu tập phải uyển chuyển tùy duyên phát nguyện, tiến đến giải thoát.

Thọ học Bát quan Trai giới, tu học Phật pháp, tu học giáo lý Phật học, nương theo kinh sách Phật, thường xuyên nghe giảng giáo lý Phật mà tu hành. Lần lần sẽ đưa người tín đồ đến chánh trí, chánh tri kiến, Phật huệ phát sanh. Các con đường tà kiến, nghèo nàn lạc hậu do nơi đây mà không phát sinh. Các pháp tứ phủ, đồng cốt, mê tín dị đoan, lỗ ban ếm đối, bùa ngãi, người tu bị thần thánh đột nhập nói năng phát âm khác người thường (dị giáo), cho phép làm ăn, lên đồng tiên tri, bói tóan, xem tướng, xủ quẻ… do nơi thọ học Tam quy, ngũ giới cấm, tu Bát Quan Trai giới mà các tà pháp trên sẽ chấm dứt không còn xâm phạm trong chốn thiền môn, không còn xâm phạm tâm tư nguyện vọng cao thượng của người tín đồ Phật tử.

Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật dạy: “Thiện nam tử, nếu có người tín tâm, lãnh thọ ba pháp quy y, tám trai giới, trong một ngày một đêm thì người ấy hòan thành trai giới, giới thể được thanh tịnh dù chỉ tu tập một ngày một đêm nhưng lợi ích rất lớn…”

Người phát tâm thọ trai giới, thì người ấy được vô lượng an lạc hiện tiền gia đình an cư lạc nghiệp, vinh hiển giàu sang, hạnh phúc, tương lai cho đến đạt được cảnh giới giải thóat Niết bàn an lạc.

♦♦♦

Mô Phật! Chúng con đã hiểu và xin thọ pháp quy y, trì giữ Bát Quan Trai giới trong những ngày không có niệm Phật tại Nhứt Nguyên Bửu Tự.

Người Phật tử Việt Nam ngày nay dù ở trong nước hay nước ngoài có những bước tiến bộ rõ rệt. Vị nào cũng muốn phát tâm thọ quy giới Tam quy ngũ giới, tu học Phật pháp, học giáo lý Phật học, đại đa số người phát nguyện xa lìa, có người phát nguyện không muốn gần gũi những hủ tục mê tín dị đoan, xem sao bói xăm, xủ quẻ.

Phật tử ngày nay họ không còn tin vào những ông đồng, bà cốt, những ông Thầy mượn danh đạo, tạo danh đời, giả bộ giả tịch ông ứng bà hành, tiên tri không sách vỡ. Người Phật tử ngày nay họ không còn tin vào những người tu nữa dời, tu không ra tu, Sư không ra Sư, Thầy không ra Thầy, không tu hành gì cả mà xưng hô vẫn biết việc trước việc sau?

Chúng ta tin tưởng rằng, một khi đã có thọ giới luật, thì tự nhiên người Phật tử sẽ không còn tin vào những việc không thực tế viễn vông làm cho chính mình phải bị mất phương hướng cả đời lẫn đạo…!

Phật tử ngày nay chăm học Phật pháp, giáo lý Phật học, thọ tam quy ngũ giới, thọ Bát quan trai giới, đến tu gia hạnh thập thiện, hộ trì Tam Bảo nghiêm túc, hộ pháp chư Tăng Ni rất mẫu mực. Phật tử ngày nay họ đã giác ngộ, không còn tin vào tà thuyết mê tín dị đoan nữa…! Nhưng họ vẫn thành đạt một cách tuyệt đối trên bước đường đời.