Lời sám hối giúp diệt trừ ngã mạn!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Con xin sám hối trước mười phương chư Phật, xin chư Phật gia hộ, giữ gìn cho con để trong tâm con luôn luôn tỉnh giác, vượt qua được tâm ngã mạn này.

“Kính lạy mười phương Tam Bảo, con thấy tâm mình vừa có ngã mạn, thấy mình hay hơn người khác. Mầm mống của sự ngã mạn trong con còn rất nhiều, và con biết rằng cái ngã mạn này sẽ đưa đến đổ vỡ mọi công đức tu hành.

Con xin sám hối trước mười phương chư Phật, xin chư Phật gia hộ, giữ gìn cho con để trong tâm con luôn luôn tỉnh giác, vượt qua được tâm ngã mạn này.

Dù con có tiến tu đến đâu, dù con có giúp đỡ huynh đệ con tu hành nhiều thế nào, dù con có làm được vô số lợi lạc cho chúng sinh thì xin Phật gia hộ cho con nhớ rằng đó là công lao của mười phương chư Phật, của Thầy Tổ dẫn đường. Xin chư Phật giữ gìn cho tâm hồn con để lúc nào con cũng thấy mình nhỏ bé tầm thường như cát bụi cỏ rác mà thôi”.

Chúng ta cần cẩn thận và phải sám hối như vậy, nói những lời tâm nguyện như thế để khắc phục tâm ngã mạn của mình. Mà việc thấy được những mầm mống vi tế của ngã mạn chính là một yếu tố để đánh giá được một người có trí tuệ hay không.