Người tu học Phật nhất định phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Oan gia trái chủ phải hóa giải, phải đàm phán điều kiện với họ. Thông thường đều sẽ tiếp nhận, sau khi tiếp nhận thì họ sẽ rời đi. Bản thân chúng ta hồi hướng tất cả công đức tu học của chính mình cho họ. Hồi hướng cho họ không phải là bạn không có nữa.

Hồi hướng thế nào đi nữa thì bạn cũng vẫn có. Cũng giống như Phật Tổ thường ví dụ bản thân chúng ta giống như cây nến đang thắp sáng, ánh sáng chiếu khắp nơi. Họ mê hoặc điên đảo thì cũng là một cây nến nhưng chưa được thắp sáng, đem cho họ mượn ánh sáng này của chúng ta cũng thắp cho họ. Thắp cho họ giúp cho họ sáng lên, họ cũng khai mở trí huệ, họ được lợi ích.

Ánh sáng này của mình có bị tổn hại không? Không hề tổn hại. Đây chính là ý nghĩa của hồi hướng. Công đức mà chúng ta tu học tích lũy được hoàn toàn hồi hướng cho họ, ánh nến của chúng ta không hề tổn hại chút nào cả. Chứ không phải tôi hồi hướng cho họ thì tôi chẳng còn gì, đèn này của tôi thắp sáng cho họ thì của tôi sẽ tắt mất, không có đạo lý này. Càng hồi hướng càng thù thắng, cho nên không thể keo kiệt.

Không thể nói tôi làm tốt công đức này không chịu cho người khác, đó gọi là keo kiệt Pháp. Quả báo của keo kiệt pháp là ngu si. Cho nên, thứ chúng ta có tài phú, thông minh, trí huệ đều có thể giúp đỡ người khác. Khỏe mạnh sống lâu của chúng ta là vì phục vụ cho người khác, phục vụ cho người khác luôn cần sức khỏe tốt. Khỏe mạnh sống lâu không phải là tôi hưởng thụ mà là để phục vụ người khác, đây gọi là hồi hướng.

Cho nên tụng kinh, niệm Phật, ăn chay trường rất tốt. Những công đức này đều hồi hướng cho oan gia trái chủ, họ tiếp nhận rồi thì sau này bạn tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió.