Nhân quả của việc thăng chức!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Có trường hợp những người muốn lên chức, có thể hôm nay họ làm ở vị trí nhân viên, nhưng họ muốn được thăng chức lên làm cai, làm quản lý, họ cứ muốn lên chức như vậy, thì họ sẽ làm bằng cách gì?

Có phải bằng cách chạy chức hoặc hối lộ không? Không phải vậy đâu.

Có rất nhiều người lên chức không tốn đồng nào, vì cái phước của họ đến lúc phải lên, và cũng không còn ai xứng đáng hơn họ để chọn lựa. Có những người thầy đã chứng kiến họ lên những chức rất cao, rất quan trọng và không chạy một đồng nào. Chỉ do phước của họ, đức của họ đến lúc rồi thì phải thăng chức. Người đó chỉ sống đạo đức, phục vụ nhân dân. Rồi những chức vụ rất quan trọng và bỗng nhiên cũng không còn ai phụ hợp, phải đưa người đó lên chức vụ quan trọng đó.

Còn nhân quả của việc thăng chức là gieo nhân như sau:

Thứ nhất là phải tôn kính được những bậc Thánh. Vì khi ta ở vị trí cao, rất nhiều người kính trọng mình và để cho có quả phúc đó thì trước hết ta phải cung kính các bậc Thánh và nhất là lễ kính đức Phật.

Thứ hai là ta cống hiến thật nhiều cho cuộc đời, gieo ân Nghĩa rất nhiều vào trong cuộc đời này. Cố gắng giúp đỡ, sống tử tế, cống hiến phụng sự thật nhiều.

Khi làm được hai điều phước là: cung kính bậc Thánh và phụng sự mọi người thì khi phước duyên đủ rồi là buộc ta phải lên chức. Nếu ai muốn chặn mình lại thì cũng không làm được. Cho dù có thể trước đó mình bị người ta ngăn chặn đủ cách. Nhưng rồi khi đủ phước thì phải lên chức.