Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” – Phương Pháp Sám Hối Chuộc Tội Thù Thắng Nhất, Tốt Nhất!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tịnh Không


Chẳng bàn tội lớn, tội nhỏ, có hình tướng hay không hình tướng, mọi người biết hay không biết, tội nghiệp của quá khứ hay hiện tại, tất cả đều xưng niệm ‘Nam-mô A-di-đà Phật’. Đây là phương pháp sám hối chuộc tội thù thắng nhất, tốt nhất!

Nhiều kiếp đến nay, chúng ta đời đời kiếp kiếp tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp, nếu muốn sám hối những tội nghiệp đó, cần phải chuộc tội, phương pháp thù thắng nhất, nhanh gọn nhất, giản dị nhất, tốt nhất chính là xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật.

Nếu quá khứ chúng ta đã từng giết người, hoặc ăn thịt rất nhiều chúng sanh, muốn chuộc tội sám hối, phương pháp thuận tiện nhất, tốt nhất chính là xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật

Hoặc trước kia chúng ta đã từng ăn trộm, hoặc lấy những thứ không nên lấy, kiếm những đồng tiền không nên kiếm, muốn sám hối chuộc tội thì phương pháp thuận tiện nhất, tốt nhất cũng niệm Nam-mô A-di-đà Phật.

Nếu chúng ta đã từng ức hiếp, xâm phạm người khác, muốn sám hối chuộc tội, phương pháp tốt nhất, nhanh nhất cũng xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật.

Tóm lại, chẳng bàn tội lớn, tội nhỏ, có hình tướng hay không hình tướng, mọi người biết hay không biết, tội nghiệp của quá khứ hay hiện tại, tất cả đều xưng niệm Nam-mô A-di-đà PhậtĐây là phương pháp sám hối chuộc tội thù thắng nhất, tốt nhất!