“Tiền tài là năm nhà cùng hưởng”!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam

Phật trong kinh có nói: “Tiền tài là năm nhà cùng hưởng”, dạy chúng ta giác ngộ tiền tài không phải là của chính mình.

Năm nhà này:

1. Thứ nhất là nước, lũ lụt tới sẽ nhấn chìm hết, cuốn trôi đi hết;

2. Thứ hai là lửa, nạn lửa sẽ đốt cháy hết;

3. Thứ ba là quan phủ, các vị phạm pháp, phạm tội, vào thời xưa gia tài sẽ bị sung công, tịch thu hết;

4. Thứ tư là trộm cướp, họ đến trộm của bạn, cướp của bạn;

5. Thứ năm là gặp con phá của.

Có cái gì là của chính mình chứ?

Phải học chư Phật Bồ-tát, tiền tài của chính mình nên để ở nơi nào?

Để ở phước báo của hết thảy chúng sanh, nên Phật dạy chúng ta bố thí cúng dường, phải tu phước.

Phước điền có ba loại, ba loại này đều sanh phước, sanh vô lượng vô biên phước báo:

1. Thứ nhất là cúng dường cha mẹ, đó là ân điền, cha mẹ có ân đối với chúng ta, phải biết hiếu dưỡng.

2. Thứ hai là lão sư, Tam bảo là lão sư, phải cung kính đối với lão sư, gọi là kính điền.

3. Thứ ba là hết thảy khổ nạn chúng sanh, gọi là bi điền.

Mang tất cả tài phú bố thí cúng dường ba loại này thì phước báo của các vị đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết. Đây là chỗ thù thắng nhất để cất giữ tài phú, không thể nào bị mất đi, cho dù thế giới này hủy diệt rồi, phước báo của các vị cũng không bị hủy diệt mất.

Nếu các vị không tích lũy tiền tài vào ba nơi này, thế giới này hủy diệt rồi, tài phú của các vị cũng theo đó mà bị hủy diệt, không còn do các vị sở hữu nữa. Cho nên trí huệ phước báo của chư Phật Bồ-tát siêu việt người thường, không chỉ là nhân gian hay cõi trời, phước báo của Đại Phạm Thiên Vương, Ma-hê-thủ-la Thiên Vương cũng không thể so sánh với chư Phật Bồ-tát. Đạo lý này Phật thường nói trong kinh, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải thật làm.