Vì Sao Khi Qua Đời Đại Đa Số Đều Có Thân Trung Ấm? Thân Trung Ấm Có Hình Dáng Ra Sao?

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tịnh Không


Chúng sanh sai khác với Chư Phật Bồ Tát là ở chỗ nào? Chư Phật Bồ Tát biết chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu, còn phàm phu thì không biết, sanh tử từ đâu đến và chết đi về đâu cho nên rất là sợ cái chết.

Thân Trung Ấm có nghĩa là khi bỏ thân xác này rồi thần thức chưa đi đầu thai, trong khoảng thời gian đó gọi là Trung Ấm, Phật Pháp gọi là Trung Ấm. Tục ngữ Trung Quốc gọi là linh hồn. Linh hồn đó không tan, mỗi một tuần thất linh hồn của người đó diễn lại trạng thái tử vong một lần, việc này rất đau khổ nhất là những vị tự sát. Cứ cách một tuần là họ đi tự sát một lần, nhảy sông tự vẫn thì cứ cách một tuần họ đi nhảy sông một lần, khổ lắm.

Cho nên lúc này đây tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, giúp họ giảm bớt tiêu nghiệp, giảm bớt sự đau khổ cho họ, cách làm có hiệu quả.

Chúng sanh sai khác với Chư Phật Bồ Tát là ở chỗ nào? Chư Phật Bồ Tát biết chúng sanh từ đâu đến và chết đi về đâu, còn phàm phu thì không biết, sanh tử từ đâu đến và chết đi về đâu cho nên rất là sợ cái chết. Chư Phật Bồ Tát thì biết thì biết rất rõ, ở nơi này người chết rồi đâu phải chết, là bỏ xa cái thân xác này thôi. Thân không phải ta, thân chỉ như bộ quần áo mặc, khi cũ rách thì thay bộ mới, không có chết.

Cách gì hiểu được 6 đường luân hồi? Cái thân xác bỏ đi rồi, thông thường mà nói sau 49 ngày bạn được một cái thân thể mới, tuyệt đại trong 49 ngày này là đi đầu thai, vậy thì trong 49 ngày này Thân Trung Ấm cái tâm địa hiền lương, còn người đại thiện đại ác không có Trung Ấm Thân. Trong Kinh Phật nói rất rõ: Người đại thiện khi vừa mới tắt thở thì sẽ sanh vào cõi thiện ngay, không có Trung Ấm, kẻ chết sẽ đọa địa ngục ngay, điạ ngục vô gián, lập tức sẽ đọa ngay. Còn hạng tiểu thiện tiểu ác còn phải gặp những phán quan, Diêm vương đây.

Đầu thai trong nhà Phật gọi là vãng sanh, thời gian dài ngắn không xác định, đại khái trong bảy tuần là đi đầu thai, thay một thân thể khác. Người tâm hạnh thiện thì càng đổi càng có thân hình đẹp, người tâm bất thiện, có tâm tạo ác, thì càng đổi tâm họ càng tệ hơn, đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ, kém hơn so với thân người. Tuyệt đại đa số trong 49 ngày có một số ít vẫn chưa đầu thai, thậm chí đến mấy năm, mười mấy năm vẫn chưa đầu thai, vẫn ở trong tình trạng Trung Ấm.

Vậy hạng người này là người nào? Là những người chấp trước họ vẫn chưa đi đầu thai, người đặc biệt chấp cái thân thể này, chúng ta thường nói là giữ thây ma họ vẫn chưa đi đầu thai, họ không rời bỏ cái thân này rối bay như vậy phần nhiều như thế nào? Chúng sống ở trong phần mộ, đối với nhà cửa họ không bỏ được thì khó đi đầu thai, còn nhà cửa thì biến thành nhà ma.