Siêng Năng Niệm Phật Để Khi Lâm Chung Ra Đi Tự Tại Trong Chánh Niệm!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Ấn Quang Đại Sư Người không tu hành, không hiểu Phật Pháp, không được hướng dẫn hộ niệm, lâm chung đa phần thần thức đều bị dìm trong ác mộng, bị rơi vào những cạm bẫy dữ ác. Bị…

Khi Tâm Thanh Tịnh, Con Người Sẽ Đạt Được Nhiều Kết Quả Đặc Biệt!

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Tâm thanh tịnh là phẩm chất bắt buộc của một bậc Thánh. Vì thế người đạt được tâm thanh tịnh thì có thể chưa phải Thánh, nhưng đã có phần nào tính chất của Thánh….