Daily Reading ~ February 27

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Do not think lightly of evil, saying:

“It will not come to me.”

A drop at a time is the water pot filled.

Likewise, little by little

The fool is filled with evil.

 

Do not think lightly of good, saying:

“It will not come to me.”

A drop at a time is the water pot filled.

Likewise, little by little

The wise one is filled with good.

 ♦♦♦

Đừng nghĩ nhẹ nhàng về điều ác, hãy nói:

“Nó sẽ không đến với tôi.”

Mỗi giọt một giọt là chậu nước đầy.

Tương tự như vậy, từng chút một

Kẻ ngốc chứa đầy điều ác.

 

Đừng nghĩ nhẹ nhàng về điều tốt, hãy nói:

“Nó sẽ không đến với tôi.”

Mỗi giọt một giọt là chậu nước đầy.

Tương tự như vậy, từng chút một

Người khôn ngoan chứa đầy điều tốt. (Việt Dịch LN)