Daily Reading ~ June 3

Hoa Vo Uu (Buddha Dharma Education Association)
Venerable Shravasti Dhammika

The Buddha’s Words of Wisdom

Whatever monk possesses virtue, concentration, vision, freedom through knowledge and vision—just to see such a one brings much good; just to hear about such a one brings much good. To visit him, to set beside him, to remember what he says, and to follow him in going forth in the holy life brings much good.

♦♦♦

Bất cứ Bậc Tu sĩ nào cũng có đức hạnh, sự tập trung, tầm nhìn, sự tự do thông qua kiến thức và tầm nhìn — chỉ để thấy một người như vậy mang lại nhiều điều tốt đẹp; chỉ để nghe về một điều như vậy mang lại nhiều điều tốt đẹp. Đến thăm Bậc Thầy, đến bên cạnh Bậc Thầy, để ghi nhớ những gì Bậc Thầy nói, và theo Bậc Thầy trong cuộc sống thánh thiện mang lại nhiều điều tốt lành. (Việt Dịch LN)