Thắp sáng đạo tâm cho người là cái phước lớn nhất!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Chân Quang


Trên tất cả, giúp người có được nguồn đạo lý chân chính, thắp sáng đạo tâm là cái phước lớn nhất, vượt hơn mọi sự giúp đỡ thông thường.

Trong cách sử dụng đồng tiền. Khi có tiền thì ta đừng tìm cách hưởng thụ, đừng dùng vào những việc không đáng. Mỗi một đồng bỏ ra đều tính toán thận trọng: đồng này nuôi gia đình, đồng kia đóng thuế, đồng nọ giúp người nghèo, tiếp tục đầu tư làm ăn, đồng khác để cúng dường… Không phung phí, không xem thường. Dùng đồng nào ta cân nhắc kĩ đồng đó.

Vậy có nên rộng rãi bố thí chăng? Bố thí với tâm rộng lượng là đúng, nhưng hãy cẩn thận, vì nếu không đúng người, không đúng việc thì ta mất hết tiền, mà cũng mất hết phước.

Thế nào là bố thí đúng người? Là giúp người qua cơn khốn khó: trong cơn quẫn bách tột cùng mà nếu ta không giúp kịp, họ có thể mất mạng. Trường hợp này mà không giúp thì ta mang tội rất nặng. Hoặc giúp người trong cơn bệnh quá hiểm nghèo. Có khi biết chắc là họ không thể qua khỏi nhưng ta cũng không được bỏ mặc.

Ta giúp đỡ phần nào để họ thấy rằng họ vẫn nhận được sự giúp đỡ, tử tế, yêu thương của ai đó trên đời, còn một chút hạnh phúc nào đó để ra đi. Nếu may mắn nhờ sự giúp đỡ của ta mà họ được cứu sống thì phước ta rất lớn. Hoặc ta giúp cho người khác được học tập, có việc làm, giúp người làm việc nghĩa lớn… đều rất tốt.

Nhưng trên tất cả, giúp người có được nguồn đạo lý chân chính, thắp sáng đạo tâm là cái phước lớn nhất, vượt hơn mọi sự giúp đỡ thông thường.