Vận mệnh mỗi người ngày nào cũng cộng trừ nhân chia!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tịnh Không 


Số phận đã định sẵn, mỗi người đều có vận mệnh nhất định. Nhưng hiện giờ thầy bói rất khó hành nghề, gặp phải cao nhân nhiều khi đoán không ra. Vì sao thế? Vì ngày nào ta cũng có cộng trừ nhân chia.

Khởi một ý nghĩ xấu trong đầu thì ngay lập tức bị giảm phước, có một suy nghĩ thiện thì lại được tăng thêm. Ngày nào cũng có tăng có giảm. Việc thiện nhỏ thì tăng ít, cộng thêm một hai điểm, việc ác nhỏ thì trừ một hai điểm. Việc thiện lớn thì nhân, việc ác lớn thì chia, cho nên ngày nào cũng cộng trừ nhân chia.

Người thời nay suy nghĩ trong đầu lên xuống quá lớn. Đại khái thiện thì khá ít mà ác lại đặc biệt nhiều. Nên người bây giờ phước báo rất lớn, do suy nghĩ bất chính mà bị giảm trừ nhiều. Ví dụ như tiền bạc, số có thể giàu hàng chục tỷ, nhưng bằng phương pháp không chính đáng, còn kinh doanh lừa gạt thì sẽ bị giảm. Cả đời chỉ sở hữu 60 ức, 80 ức, là khá lắm rồi, kỳ thật 60 ức này đã mất đi 40 ức rồi. Nếu kiếm được 80 ức thì cũng đã thiệt mất 20 ức, điều này không sai chút nào.

Ông Liễu Phàm đã biết điều này, cho nên Vân Cốc thiền sư dạy ông cách cải tạo số phận: Dứt tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, ngày nào cũng tự soi xét kiểm điểm lỗi lầm, sửa đổi tâm tính. Liễu Phàm làm theo và sự thay đổi đến ngay lập tức. Tâm người khởi lên một niệm thì cảm ứng sẽ hiện tiền. Năm sau Liễu Phàm ứng thí, Khổng tiên sinh đoán ông đỗ thứ ba, nhưng ông lại đỗ đầu. Đó là lần đầu Khổng tiên sinh đoán sai, và sau đó hoàn toàn thay đổi.

Mạng ông chẳng được công danh, nghĩa là không có số đậu cử nhân, tiến sĩ, nhưng ông đã đậu hết. Số ông chẳng có con trai, chỉ sống đến 53 tuổi thì sống đến tận 74 tuổi, thọ hơn 21 năm. Liễu Phàm bảo ông không cầu trường thọ, chỉ cầu công danh, xin thi đậu cử nhân, tiến sĩ, ông cầu điều này, có cầu xin con trai, chứ không cầu trường thọ. Thế nên quý vị thấy tạo ác sẽ bị trừ, tu thiện thì cộng thêm. Quý vị đã hiểu nguyên lý này, thì khi tu đại thiện sẽ được nhân phước báo, chẳng biết được nhân gấp bao nhiêu lần.