Vì sao không chịu được thiệt thòi là tạo lục đạo luân hồi?

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tịnh Không 


Không nên cho rằng ta quên mình vì người, thế chẳng phải ta bị thiệt thòi rồi sao? Nếu bạn không thiệt thòi thì tạo lục đạo luân hồi. Nếu bạn không muốn tạo lục đạo luân hồi nữa, muốn về thế giới tây phương Cực-lạc để làm Bồ-tát, làm Phật thì thiệt thòi ở chỗ này là phải chịu một chút.

Không nên cho rằng ta quên mình vì người, thế chẳng phải ta bị thiệt thòi rồi sao? Nếu bạn không thiệt thòi thì tạo lục đạo luân hồi, sẽ tuyệt đối không bị thiệt thòi. Nếu bạn không muốn tạo lục đạo luân hồi nữa, muốn về thế giới tây phương Cực-lạc để làm Bồ-tát, làm Phật thì thiệt thòi ở chỗ này là phải chịu một chút.

Người không chịu bị thiệt thòi thì không thể về thế giới tây phương Cực-lạc. Cái khoản này thử tính toán thật kỹ xem. Bạn thử xem cái thiệt thòi này có tốt hay không? Chịu thiệt thòi để thật sự được lợi thế. Bạn thoát khỏi tam giới đi làm Phật, làm Bồ-tát. Không chịu thiệt thòi, so đo từng li từng tí thì cái luân hồi đó là không có cùng tận, thật sự là biển khổ vô biên.

Con người tại sao bị đọa lạc ở chỗ này? Chính là không chịu bị thiệt thòi. Thực ra đâu có gì bị thiệt thòi đâu? Trong “Kinh Kim Cang” nói 3 tâm không thể được. Tất cả cảnh duyên bên ngoài đều là pháp do nhân duyên sinh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Bạn thấy ở bên trong ngã, ở bên ngoài ngã sở thảy đều không thể được.

Cái thiệt thòi đó, thiệt ở chỗ nào? Khi tôi hỏi vậy, nếu như bạn có thể giống như Huệ Khả, hồi quan phản chiếu, tìm thiệt thòi hoàn toàn không thể được, thế thì bạn đã khai ngộ rồi. Phần trước đã giảng Nhị Tổ Thiền Tông, cầu Đạt Ma cho ngài pháp an tâm. Đạt Ma nói, ông đem tâm ra đây tôi an cho.

Tìm tâm hoàn toàn không thể được. Bạn nói bạn bị thiệt thòi. Tôi hỏi bạn đem cái thiệt thòi đó ra, đem ra tôi thử xem, thiệt thòi ở đâu? Thiệt thòi cũng hoàn toàn không thể được. Vọng tưởng mà thôi. Suốt ngày cứ khởi vọng tưởng.

Cho nên giúp đỡ người khác, đúng là giúp đỡ chính mình. Không vì mình, giúp đỡ người khác, bạn thấy mình vãng sanh thành Bồ-tát, thành Phật, há chẳng phải thật sự là giúp chính mình sao? Giúp mình vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật.