Người Thường Hay Chia Sẻ Phật Pháp Cho Nhiều Người Biết Được Phước Báu Gì?

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam


Mặc dù không có nhiều thời gian nhưng nhiều người vẫn tranh thủ để viết bài hay sao chép gom lại những bài pháp hay và đúng Chánh pháp để chia sẻ cho mọi người tham khảo. Vậy những người hay chia sẻ Phật Pháp (đúng chánh pháp) cho nhiều người biết thì có được phước báu gì không?

Có 10 phúc báu cho một người mà thường hay chia sẻ Phật Pháp cho nhiều người biết là:

1. Khả năng về Phật Pháp của người ấy sẽ ngày càng giỏi, xuất sắc và uyên thâm hơn, trí tuệ, tâm linh sẽ ngày càng khai mở, tăng trưởng

2. Đạo đức, lòng Thánh thiện, tâm từ bi của người ấy càng ngày càng rộng lớn

3. Nếu tu chưa đắc giải thoát thì sinh ra kiếp nào cũng đều có duyên gặp được Phật Pháp khi còn rất trẻ để tiếp tục tu hành

4. Đi đâu, làm gì, ở đâu, lúc nào cũng có các Vị Thiện Thần, Chư Thiên theo bảo vệ, giúp đỡ

5. Đi nơi đâu, sống trong môi trường nào cũng đều gặp người tốt giúp đỡ, thương yêu quý mến, thường gặp được Thiện Tri Thức hướng dẫn

6. Nếu giáo Pháp Phật chia sẻ mà đúng chính pháp, đúng nhân quả, đúng đạo lý thì người này được cái phúc là khó gặp tà đạo, tà Sư. Mà luôn gặp chính pháp Phật để tu tập, tiến đạo

7. Trong vị lai, người ấy sẽ có đủ phúc duyên để trở thành một Vị giảng Sư giỏi, thuyết pháp hay và được nhiều người mến mộ, kính trọng

8. Tài sản, vật chất, cái ăn, đồ mặc luôn được đầy đủ mà không bị thiếu thốn

9. Tâm hồn luôn được an lạc, bình yên, hạnh phúc nhẹ nhàng, khuôn mặt từ ái, phúc hậu, điềm nhiên

10. Vào một kiếp nào đó, chắc chắn sẽ tu đắc đạo, an trụ niết bàn

Trên đây là mười lợi ích, của việc chia sẻ phật pháp.

Do đó quí vị mỗi ngày hãy tập chia sẻ Phật Pháp, (chia sẻ đúng chánh Pháp). Vì bố thí Pháp là thù thắng nhất, là cho người chiếc phao, là vạch con đường để hướng chúng sinh đến với giác ngộ, giải thoát. Nên công đức của người truyền trao thật chẳng thể nghĩ bàn hay cân đong đo đếm được..!