Phương pháp 10 niệm cho người bận rộn!

Translate into Other Languages
Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam
Hòa Thượng Tịnh Không


Trong 10 câu phật hiệu này là bạn một lòng niệm, quyết định không có vọng niệm xen tạp ở trong. Chân thật làm được không hoài nghi, không xen tạp không gián đoạn, hoàn toàn phù hợp với Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta: “Ngưng nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục”.

Năm xưa tôi ở nơi đây khuyên mọi người niệm Phật, có rất nhiều đồng tu làm việc rất bận rộn, không có thời gian tu thời khóa sớm tối. Cho nên tôi khuyên họ dùng cách 10 niệm cách 10 niệm của tôi không giống như Pháp Sư Quán Đảnh, Pháp Sư Quán Đảnh là 10 hơi thở, một hơi thở tính là một niệm, một hơi không bắt buộc bao nhiêu niệm. Pháp 10 niệm này của tôi chính là 10 câu A Di Đà Phật!

Nếu như bạn niệm bốn chữ A Di Đà Phật…A Di Đà Phật… Niệm ra 10 câu đại khái một phút thì được rồi. Tuy là thời gian ngắn như vậy chỉ có 10 câu nhưng phù hợp tiêu chuẩn trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói là: “một lòng xưng niệm, một lòng chuyên niệm”. Trong 10 câu phật hiệu này là bạn một lòng niệm, quyết định không có vọng niệm xen tạp ở trong. Chân thật làm được không hoài nghi, không xen tạp không gián đoạn, hoàn toàn phù hợp với Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta: “Ngưng nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục”. Đó là công đức chân thật.

Cho nên không nên nghĩ thời gian quá ngắn, đây là công đức chân thật. Một ngày có được một niệm tương ứng như vậy, đương nhiên số lần niệm càng nhiều càng tốt, cho nên chúng ta liền nghĩ đến một ngày phãi nên niệm 9 lần, 9 lần nên niệm như thế nào nhỉ?

Khi sáng sớm thức dậy niệm một lần, đây được xem là thời khóa sớm, thời gian một phút thì được rồi. Có Tượng Phật thì đối mặt với Tượng Phật, không có Tượng Phật thì hướng về phía tây. (là 1 lần)

Một ngày ăn cơm ba bữa, trước khi ăn cơm chắp tay niệm 10 câu A Di Đà Phật… Cho nên chúng ta không niệm chú cúng dường, chúng ta chắp tay niệm 10 danh hiệu A Di Đà Phật một lòng xưng niệm vậy thì được thêm ba lần rồi (là 4 lần)

Buổi sáng bạn đi làm việc trước khi làm việc niệm qua một lần, làm việc xong thì niệm một lần, buổi sớm và buổi chiều là bốn lần (là 8 lần)

Buổi tối trước khi đi ngủ niệm một lần (là 9 lần)

Tổng cộng là 9 lần, 9 lần này là định khóa của chúng ta. Mỗi một lần chỉ cần 1 phút, ngoài ra có thời gian thì bạn có thể niệm nhiều càng tốt, phương pháp này rất có hiệu quả lại không chướng ngai bạn làm việc, đích thực là là tiện lợi đến cùng cực.