Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Lâu Ngày Vẫn Chưa Nhất Tâm?

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng: “Ức Phật, niệm Phật hiện tiền, tương lai tất định kiến Phật”. Đây tức là nếu chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền và…