Mỗi Ngày Hãy Khởi Lòng Nghĩ Tới và Thương Xót Vô Lượng Chúng Sanh

Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Giác Nguyên Nghĩ với tấm lòng thương và xót. Chỉ cần nghĩ thế này: Tất cả chúng sanh gần tôi, xa tôi, tôi thấy được hoặc không thấy được mỗi người đều có vấn đề đau khổ đó là…