Ở đâu có người chân chánh tu hành, ở đó tai nạn sẽ giảm bớt!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tuyên Hóa Nếu quý vị chí thành khẩn thiết niệm Phật thì ánh hào quang ấy sẽ chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, và có thể hóa giải mọi thứ ô nhiễm,…

Vì sao có những loại phước không bù được nghiệp quá khứ?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Cái phước mới không xóa được cái nghiệp cũ…Phải tìm cái lỗi xưa mà sám hối. Nhưng mình có biết kiếp xưa mình lỗi gì không, để sám hối không? Ví…