12 Điều Nhân Quả!

Translate into Other Languages Trích Từ: Thư Viện Hoa Sen Thích Viên Thành Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn Thích giúp người ta thường gặp quý nhơn Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não…