Lạc Một Dòng Tâm!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Đời chỉ là cuộc dạo Ai tỉnh giác, tường minh Thấu tỏ lẽ duyên sinh Yên bình trong sinh tử. ♦♦♦ Đi ngang qua dòng tục Dính muộn phiền, khen-chê Vương…