Biết thương mình!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Sư Cô Trúc Lan Nhã Người hiểu biết lấy thiện căn làm trọng Tập giữ mình trước mỗi niệm khởi sanh Đức Ân Sư- biết cung kính trọn lành Nương ngõ đạo, chuyển đời mình cao…