Phước là làm lợi ích cho người mà có, vậy đức từ đâu mà có?

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Người hiểu đạo thấu đáo cần phải biết chiêu tập đầy đủ cả phước lẫn đức. Bởi vì đức và phước hỗ trợ lẫn cho nhau. Tâm có tốt thì việc…