Chỉ có chân thật tu trì mới có thể thoát sinh tử, ra khỏi ba cõi!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Hòa Thượng Tịnh Không  Người đại phú quý đều là đời trước đã từng ở trong Phật pháp niệm Phật tu phước nhưng chưa liễu thoát sanh tử, đời nay có thế lực, lại làm càn…