Ý muốn thiện sẽ nuôi dưỡng cho việc làm thiện trong tương lai!

Translate into Other Languages Trích Từ: Phật Giáo Việt Nam Thượng Tọa Thích Chân Quang Muốn làm điều thiện thì chúng ta phải chuẩn bị nội tâm mình trước. Mà chuẩn bị nội tâm là chuẩn bị gì? Có người theo đạo Phật, trong tâm lúc…